Защита на конкуренцията

Правилата за защита на конкуренцията осигуряват пазарни условия за бизнеса, а с това и качествени стоки на адекватна цена за потребителите. За да бъдат гарантирани правата на потребителите и защитен бизнеса в ЕС и България са предвидени сериозни санкции за нарушителите на тези правила.

Ето защо е необходимо да осигурите спазването на всички условия за защита на конкуренцията от страна на Вашите служители при ежедневното ръководене на бизнеса. За тази цел можете да:

  • Приемете програми за съответствие на дейността на компанията Ви с правилата за конкуренция
  • Извършвате периодични одити на дейността си, направите оценка на риска и определите мерки за тяхното отстраняване
  • Провеждате обучения на служителите
  • Извършвате преглед на дистрибуторските договори и договори за специализация
  • Правите оценка дали Вашите търговски условия (напр. цени, отстъпки, условия за доставка и др.) са в съответствие с правилата на конкуренция
  • Преценявате дали използваните от Вас отличителни знаци или марка, планирана реклама или промоционалната кампания няма да нарушат забраната за нелоялна конкуренция
  • Сте подготвени за извършването от страна на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) или ЕК на проверки на място във Вашите офиси
  • Предприемете мерки пред компетентните органи за защита и доказване на обвиненията повдигнати срещу или от Вас и да обжалвате решенията на тези органи пред съд
  • Предявите искове пред съда за вреди от нарушения на правилата за защита на конкуренцията

Освен това, в случай, че искате да разширите дейността си чрез придобиване на друг бизнес е необходимо да оцените дали сделката трябва да бъде разрешена от КЗК или ЕК, както и да подготвите необходимите уведомления и доказателства.

Ако получавате финансиране от публични източници, под една или друга форма, е необходимо да направите оценка дали в конкретния случай е налице държавна помощ, какъв вид е тя и дали да се уведоми ЕК.

PPG Lawyers е насреща за да Ви помогне в прилагането на правилата за защита на конкуренцията. Имаме сериозен опит в изготвянето на програми за съответствие, провеждане на обучения, извършване на одити, оценка на: дистрибуторски договори, договори за специализация, търговски условия, реклами и промоционални кампании, както и в оценката на държавни помощи, в сектори като горива, енергетика, търговия на едро и дребно с хранителни и нехранителни стоки, телекомуникации, медии, фармация, електроника, застраховане, транспорт, производство и търговия с хартия и картони.