Защита на конкуренцията

Европейското и национално право на конкуренцията осигуряват пазарни условия за бизнеса и така гарантират на потребителите качествени стоки и услуги на адекватна цена. Тези правила имат пряко отношение към търговската политика на всеки един участник на пазара, към отношенията му с неговите конкуренти и търговски партньори (доставчици и дистрибутори), както и към тези с крайните клиенти. Всички те трябва отговарят на изискванията на европейското и национално право на конкуренция, в противен случай има риск от сериозни имуществени санкции.

Ние може предоставяме правни съвети и съдействие във връзка с:

  • Програми за съответствие с европейското и национално право на конкуренция
  • Одити за оценка на риска и определяне на мерки за избягване на рисковете
  • Обучения на служителите за съответствие в отношенията с конкуренти, дистрибутори, доставчици и клиенти
  • Обучения на служителите за подготовка за проверки на място от ЕК и КЗК, включително симулирани проверки
  • Дистрибуторски договори и договори за специализация с конкуренти
  • Оценка на търговски условия (напр. цени, отстъпки, условия за доставка и др.) и рекламни/промоционални кампании преди прилагането им
  • Оценка на задължението за уведомяване на ЕК или КЗК при концентрациина стопанска дейност, изготвяне на уведомление и представителство
  • Държавни помощи
  • Процесуално представителствопри антитръстови нарушения, нелоялна конкуренция и претенции за обезщетения
  • Одити за съответсвие с регулаторната рамка