Науки за живота и здравеопазване

Науките за живота и здравеопазването обхващат бързо развиващи се и силно иновативни сектори от първостепенен обществен интерес. Те са обект на строги регулации, които трябва бъдат взети под внимание на всяко едно бизнес ниво.

Ние оказваме съдействие на нашите клиенти да бъдат в съответствие със специфичните изисквания за тяхната дейност, независимо дали произвеждат или разпространяват лекарствени продукти, наркотични вещества, химични вещества или медицински изделия, инвестират в, управляват или предоставят медицински услуги, и др.

Нашият екип „Науки за живота и здравеопазване“ предоставя консултации във връзка с:

  • Процедури за придобиване на разрешителни за извършване на съответните дейности, приложими за съответния сектор
  • Лицензионни споразумения, споразумения за сътрудничество и за изследвания и разработки, аутсорсинг
  • Договори за дистрибуция
  • Реклама и маркетинг
  • Участие в обществени поръчки
  • Разработки на специфичен за сектора софтуер
  • IP права
  • Защита на лични данни
  • Правни анализи и привеждане на бизнеса в пълно съответствие със секторната регулация за вътрешни цели или целите на М/А транзакции и др.