Ако спорите, нека спечелим спора заедно!

Адвокат Емилия Тончева е външен консултант на PPG Lawyers по отношение на процесуално представителство, както и по други специфични административно правни и регулаторни въпроси.

Емилия е завършила право в Университета за национално и световно стопанство (Магистър по право, 1998 г.) и е с повече от двадесет години адвокатска практика. Член е на Софийска адвокатска колегия и е управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Авакян, Тончева и Бунева“.

Тя е специалист е в областта на гражданското и търговското право и осъществява консултантска дейност и процесуално представителство на физически и юридически лица.

В последните десет години работи успешно и в областта на административното право, като специализира в регулации, свързани с европейски програми – Програма LIFE, ОП “Околна среда“, Програма за развитие на селските райони и др.

Повишава и развива професионалната си квалификация с участие в множество семинари и специализирани конференции.

Емилия има сериозен опит в областта на екологичното право и оказва съдействие при разработването на  нормативни актове, свързани с опазването биологичното разнообразие. Задълбоченият й интерес към природозащитната дейност я подтиква към придобиването и на магистърска степен по екология, което представлява уникално съчетание от правни знания и професионално разбиране на проблемите на екологията.