Ние познаваме вашите изисквания и очаквания - работата ни го доказва

Ивайло Георгиев е външен експерт на PPG Lawyers по проблемите на обществените поръчки. С дългогодишния си опит в работата по провеждане на поръчки и въпросите по прилагането на законодателството в България, Ивайло изгражда име на специалист в тази сфера и търсен консултант в процедурите по възлагане. Ивайло е завършил право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (Магистър по право, специалност „Правораздаване”, 2002 г.). Допълнителните му квалификации в областта на Закона за обществените поръчки са множество, тъй като Ивайло непрекъснато повишава своята експертиза не само в практиката, но и в допълнителни обучения и семинари. Владее английски и руски език.

Ивайло е с допълнителен фокус в сферата на обществените поръчки, а именно поръчки с предмет околна среда и отпадъци. Неговите специфични и задълбочени познания по прилагането на Закона за управление на отпадъците и свързаните с него актове го отличават като ключов експерт в тази конкретна област. Той притежава значителна практика при предоставяне на юридически консултации и изготвяне на становища, решения за сметосъбиране, транспортиране, третиране, преработване, рециклиране и оползотворяване на отпадъци. Ръководил е подготовката на оферти за кандидатстване в процедури по обществени поръчки на редица големи възложители (например Столична община и по-големите общини в страната) с предмет в областта на третирането на смесени и битови отпадъци, сметосъбиране, определяне на изпълнители на регионални депа за неопасни отпадъци и др.

Ивайло е ръководил организирането и провеждане на открити процедури, както и осъществяването и контрола върху инфраструктурни проекти по правилата на Международната федерация на инженерите-консултанти (FIDIC, „Жълта книга“) и Закона за устройство на територията.