Обществени поръчки

PPG Lawyers притежава дългогодишен опит в консултирането на български и чуждестранни клиенти от различни сфери на бизнеса (IT, строителни компании, енергийни компании и др.), които участват в процедури за възлагане на обществени поръчки в България. Подробно запознати сме с нуждите на нашите клиенти и естеството на техните въпроси и опасения, когато подготвят оферти и/или обжалват процедури по тази толкова динамично променяща се материя. Нашият екип работи съобразно темпото и срокове на клиента и се превръща в незаменим партньор на Вашата компания през целия процес на възлагане.

Ние ви съдействаме с:

  • Консултации във връзка с тълкуването на предоставената от възложителя документация
  • Съдействие при подготовката, организирането и изготвянето на оферти
  • Изготвяне на договори за консорциум и/или за използването на подизпълнители
  • Попълване на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), който да отговаря на Вашите нужди за кандидатстване в различни процедури и да съответства на профила на Вашето дружество
  • Работа в електронната система за обществени поръчки (ЦАИС)
  • Консултации относно възможността за или резултата от евентуално обжалване на процедурата за възлагане
  • Процесуално представителство
  • Връзка с възложителя и да разяснение на изискванията му на достъпен език
  • Съпътстваща правна помощ по време на цялата процедура по възлагане на обществена поръчка и/или изпълнението на договора