Обществени поръчки

Поради необятната материя, регулираща процедурите по възлагане на обществени поръчки, както и с оглед динамично променящата се законодателна рамка на европейско и местно ниво, Вие често се нуждаете от:

 • Правни консултации във връзка с тълкуването на предоставена от възложителя информация за възлагането на дадена обществена поръчка, процедура за публично-частно партньорство и/или концесия
 • Правни консултации относно документите, които трябва да предоставите на възложителя, заедно с Вашата оферта
 • Организиране и изготвяне на Вашата документация
 • Изготвяне на договори за консорциум и/или за използването на подизпълнители
 • Създаване на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), който да отговаря на Вашите нужди за кандидатстване в различни процедури и да съответства на профила на Вашата фирма
 • Използване и попълване на е-ЕЕДОП
 • Правни консултации относно възможността за или резултата от евентуално обжалване на процедурата за възлагане и/или на отделни етапи от нея
 • Процесуално представителство по отношение обжалването на обявленията за обществени поръчки и/или решенията на възложителя
 • Експерт, който да поддържа връзка с възложителя и да Ви разяснява изискванията му на достъпен език
 • Съпътстваща правна помощ по време на цялата процедура по възлагане на обществена поръчка (концесия) и/или изпълнението на договора
 • Регулярно проследяване на онлайн базираната официална информация относно бъдещи проекти, които биха представлявали интерес за Вас
 • Съдействие при превода и/или легализация на документи

Нашият екип от експерти и юристи е на Ваше разположение, за да Ви помогне да се чувствате уверени във всичките си действия и решения, свързани с процедурата по обществена поръчка, в която искате да участвате.

PPG Lawyers притежава дългогодишен опит в консултиране на български и чуждестранни клиенти от различни сфери на бизнеса (IT, строителни компании, енергийни компании), които участват в процедури за възлагане на обществени поръчки в България. Ние сме подробно запознати с нуждите на нашите клиенти и естеството на техните въпроси и опасения, когато подготвят оферти и/или участват в обжалването на процедурите пред Комисията за защита на конкуренцията и/или Върховния административен съд. Нашият екип работи съобразно темпото и срокове на клиента и се превръща в незаменим партньор на Вашата компания през целия процес на възлагане.