Одити за съответствие

Като бутикова кантора, която консултира в областта на регулациите, опитът ни показва, че в хода на дейността си всяко предприятие следва да проверява периодично дали регулаторните изисквания, свързани с неговия бизнес, се спазват. Съответно, трябва да се предприемат необходимите мерки за коригиране на установените отклонения с цел да се избегнат сериозни санкции.

Ето защо, в съответствие с добрите практики, ние предлагаме на нашите клиенти извършването на вътрешнофирмени одити за съответствие, които да установят как се прилагат и спазват общите и специфичните за даден сектор изисквания (например: защита на личните данни, конкуренция, етикетиране и мн. други).

Одитите могат да бъдат в една или няколко регулаторни области, в зависимост от нуждите на клиента. Работата ни включва внимателно прочуване на съответния сектор и начина на работа на конкретното предприятие. Подготвяме въпросници за интервюта с ключови фигури от предприятието съобразно фокуса на одита. На тази основа определяме и какъв вид и обем документи ще трябва да се прегледат.

Въз основа получената информация от одита ние идентифицираме рисковете за Вашето предприятие и определяме мерки за тяхното преодоляване. Те могат да включват например подготовка на вътрешни правила и актове, програми за съответствие, обучения на служители и др.

С оглед свръхрегулaцията на пазарите в момента, нашата услуга улеснява значително управленския екип на отделните организации, като го разтоварва от проследяване спазването на процеси и законови задължения, които подлежат на надзор и санкциониране от различни национални и/или европейски органи.