Одити за съответствие

В унисон с добрите практики, ние предлагаме на нашите клиенти извършването на вътрешнофирмени одити за съответствие, които да установят как се прилагат и спазват общите и специфичните за даден сектор изисквания (например: защита на личните данни, конкуренция, етикетиране и мн. други). Чрез одитите, които правим лесно се установяват отклоненията и пропуските и се отбелязват мерките за коригирането им. По този начин се избягват сериозни санкции при извършвани проверки и одити от регулаторните органи.

Одитите могат да бъдат в една или няколко регулаторни области, в зависимост от нуждите на клиента. Работата ни включва предварително прочуване на съответния сектор и начина на работа на конкретното предприятие. Подготвяме въпросници за интервюта с ключови фигури от предприятието съобразно фокуса на одита. На тази основа определяме и какъв вид и обем документи ще трябва да се прегледат.

Въз основа получената информация от одита ние идентифицираме рисковете за Вашето предприятие и определяме мерки за тяхното преодоляване. Те могат да включват например подготовка на вътрешни правила и актове, политики за съответствие, обучения на служители за съобразяване с конкретни процедури и/или адекватна реакция при проверка от регулаторен орган, симулации на проверки на място от регулаторните органи и др.

Повече за отделните видове проверки на място, извършвани от регулаторните органи вижте тук.