Лични данни

Личните данни и тяхното правилно обработване са ключова част от ежедневието на всеки бизнес, особено след влизане в сила на новата регулаторна рамка на по Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД или GDPR). По тази причина Вие трябва да осигурите:

 • Съответствие на Вашата организация с новите изисквания
 • Анализ на потоците от лични данни в организацията и правното основание за тяхната обработка
 • Адекватни вътрешни политики, правила и технически и организационни мерки за защита
 • Структуриране в регистри на потоците данни, категориите субекти, начините на обработка и сроковете за съхраняване
 • Изготвяне на договори за обработка на данни с Ваши партньори
 • Правилна и пълна информация за обработваните от Вас данни до всички категории субекти на данни
 • Съответствие на Вашия уебсайт или електронен магазин с правилата за информираност и защита на личните данни
 • Ползотворна комуникация с Комисията за защита на личните данни (КЗЛД)
 • Обработване на данни за конкретна и/или специфична цел;
 • Законосъобразен трансфер на данни в Европа и/или в трети страни
 • Обработване и съхраняване на чувствителни данни, метадата, трансфер на данни чрез сървъри в различни държави
 • Защита на личните данни на Вашите служители, клиенти, пациенти и други лица
 • Съответствие на Вашите Общи условия/Правила по отношение на личните данни, които събирате от вашите клиенти и др.

Екипът на PPG Lawyers Ви очаква, за да поеме тези Ваши ангажименти и да ги изпълни съгласно изискванията на действащото национално и европейско законодателство.

PPG Lawyers има сериозен опит в консултирането и сътрудничеството с клиенти (както български, така и чуждестранни с инвестиции в България), които са в ролята на администратори и/или обработващи лични данни. Детайлното познаване на правната рамка, както и практиката на КЗЛД и другите европейски регулатори изграждат нашата експертиза. Предлагаме на своите клиенти не само правна помощ и консултации по отношение на техните задължения в сферата на личните данни, но и осигуряваме ползотворна връзка между тях и българския регулатор относно становища по конкретни и трудни за тълкуване проблеми.