Лични данни

Личните данни и тяхното правилно обработване вече са ключова част от ежедневието на всеки бизнес, особено след влизане в сила на новата регулаторна рамка на по Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД или GDPR). По тази причина Вие трябва да осигурите:

  • Съответствие на Вашата организация с тези изисквания
  • Анализ и структуриране на потоците от лични данни в организацията и правното основание за тяхната обработка
  • Изготвяне на договори за обработка на данни с Ваши партньори
  • Правилна и пълна информация за обработваните от Вас данни до всички категории субекти на данни
  • Съответствие на Вашия уебсайт или електронен магазин с правилата за информираност и защита на личните данни
  • Обработване и съхраняване на чувствителни данни, метадата, трансфер на данни чрез сървъри в различни държави в Европа и/или в трети страни
  • Защита на данните на етапа на проектирането и защита на данните по подразбиране (privacy by design & by default)
  • Съответствие на Вашите Общи условия / Правила по отношение на личните данни, които събирате от вашите клиенти, служители
  • Адекватна реакция и защита при нарушение на личните данни и др.
  • Одити за съответствие и спазване на регулаторната рамка

PPG Lawyers има сериозен и дългогодишен опит в материята много преди личните данни да станат толкова модерна тема и GDPR да се прилага пряко за всички държави – членки на ЕС. Детайлното познаване на правната рамка, както и практиката на КЗЛД и другите европейски регулатори изграждат нашата експертиза. Предлагаме на своите клиенти не само правна помощ и консултации по отношение на техните задължения в сферата на личните данни, но и осигуряваме ползотворна връзка между тях и българския регулатор относно становища по конкретни и трудни за тълкуване проблеми.